Endringar på gang i diskgolftraséen

Publisert 1\.0\.2022 av
Info til alle diskgolfentusiastar og heiagjengar for diskgolfmoro i Solund.
Det skjer mellombels bygge- og anleggsarbeid i tilknyting til banene våre - permanente endringar er
samstundes på gang.
Solund kommune held no på med å lage nytt tomtefelt nord for korg 16 og 17 (korg 4 og 5 for 9-korgsbana). Likeins held det på å reise seg eit nytt Idrettshus nedanfor korg 12 og det er etablert eit sikkerheitsgjerde rundt dette byggearbeidet. Korg 1 på 9-korgsbana er i denne samanheng også mellombels tatt ned. Arbeidet på tomtefeltet medfører p.t. vanskelegheiter med å spele fullverdige diskgolfrundar. Det er også fare for at diskar kan hamne i steinurer og innafor sikkerheitsgjerdet og sågar opp på taket av Idretthuset. Bortsett frå korg 1 (9-korgsbana) kan banene våre fortsatt spelast på, men de må bruke same utkast for bane 17 ved spel på begge rundane.
NB! Dersom de vil spele banene i anleggsfasen, så gjer vi merksam på at dette skjer på eigen risiko.
 
Lauget arbeider no aktivt med å utnytte endringane som tvingar seg fram på 18-korgsbana, slik at kvalitetsnivået vert heva endå nokre hakk.
I dialog med kommunen (som eigar av anlegget) ser vi på eit alternativ med å utvide bana med 3-4 korger. Dette kan gjerast ved å legge ein trasé rundt "fjellet" i vest, frå dagens korg 4 og til dagens utkast 5 (sjå idéskissa). Dette vil i så fall opne for fleire par 4-korger og nokre heilt nye spanande alternative banedesign. Det vil bety betre baneflyt, mindre konflikt mot anna bruk, og det opnar for spel på både 9, 18, 21, 24 og/eller 27 korger. Ergo endå meir diskgolfmoro for unge og eldre i vesle, store Solund, såvel som eit spanande nytt nasjonalt 18-korgs konkurransealternativ i framtida.
 
Lauget har allereie gjort mange flotte oppgraderingar :)
Alle utkastsoner som ikkje er under endring, er oppgradert til nasjonal standard 400x150, banene er godt vedlikehaldne og OB-sonene er veldig godt merka. Når no Idrettshuset med garderobar, utvendig toalettfasilitet. lager og kiosmoglegheiter kjem på plass i april, så blir dette veldig bra.
Vi gleder oss til ny sesong og bruk av Solund som diskgolfdestinasjon av både nær og fjern.
 
Meir info følgjer så snart vi har landa nokre nye banedsign som vi ynskjer presentere for dykk, og som de skal få lov til å teste ut ! Velkomen til Solund som diskgolfdestinasjon.